Skip to content

Какви форми на покрива съществуват?

Още за покрива…

Каква е разликата между студения покрив и подпокривното пространство?

Студеният покрив определя вида на конструктивното изграждане на цялата конструкция.
Подпокривното пространство е конструкцията непосредствено под покривното покритие и се състои от дъсчена обшивка, над която се полага мукава или хидроизолационно фолио, а контралетвите паралелно към реброто.

Какво е топъл покрив?

Това е невентилирана конструкция, такава каквато се изгражда главно при плоски покриви, при индустриално строителство и при строителството на халета.

Какво е студен покрив?

Покрив с температура, близка до тази на околната среда през всички сезони на годината.

Как се изгражда студен покрив?

Чрез създаването на естествена вентилация зад керемидите (покривното покритие)

Как се постига тази естествена вентилация?

 • чрез създаването на достатъчно пространство между покривния материал и дъсчената обшивка, за да може въздухът да циркулира по естествен начин от стрехата към билото.
 • при необитаеми покриви без дъсчена обшивка се осигуряват отвори за достъп на въздух между покрива и зидовете на сградата и отвори в областта на билото за циркулация на въздуха.

Как се осигурява това пространство, за да има естествена вентилация?

 • чрез изграждането на двойна скара от контралетви и летви. Въздухът се движи в пространството, осигурено от височината на контралетвата. Затова е изключително важно самата конралетва да има необходимата височина. Тя зависи от наклона на покрива и дължината на разстоянието от стрехата до билото.
 • необходимо е също да се осигурят отвори, през които да влиза въздуха на стрехата и такива, през които да излиза в зоната на билото и около него.

Какви са предимствата от изграждането на студен, вентилиран покрив?

 • през лятото слънчевото греене е много голямо. Вентилацията зад керемидите ги охлажда и по този начин намалява топлоотдаването към подпокривното пространство. Разликата се усеща най-много, когато е налице обитаем подпокривен етаж.
 • през зимата топлината се движи винаги отдолу-нагоре.Независимо колко добре е изолиран таванът, винаги има изтичане на топлина. При липса на вентилация, топлината от сградата разтопява снега в контакта му с керемидите.Така се получава водна възглавница и снегът се свлича, като засяда в улуците или пада през тях надолу, създавайки опасност от контузии на хора или нанасяне на материални щети.

Заседналият сняг води до образуването на висулки. Вентилацията и правилно изграденото снегозадържане осигуряват устойчиво стоене на снега върху покрива. При слънчево греене, снегът се топи повърхностно и се оттича през улуците.

Вентилацията поддържа нормална влажността на дървения материал и удължава живота му, а оттам и живота на покрива.

При обитаването на една сграда внагисе отделя влага – от готвене, от банята, дори от дишането на хората и т.н. Тя трябва да се разнася в атмосферата и да се поддържа в нормални граници. Увеличаването й води до образуване на конденз, вследствие на което се образува мухъл. Това води до влошаване нормалния живот в срадата. Дори и при проветряване има остатъчна влага, която се прсмуква в стените. Чрез естествената вентилация между керемидите и дъсчената обшивка се отстранява част от влагата, проникнала в покривната конструкция и топлоизолация.

При теч през покривното покритие, независимо каква е причината за това /счупената керемида от паднало дърво или предмет, или разместена от буря керемида/,двойната скара осигурява безпрепятствено оттичане на проникналата вода и предпазва подпокривното пространство от щети.

Изброените до тук предимства налагат изграждането на студен вентилиран покрив.

Кои норми са определящи за конструирането на покрива?

EN 490 Покрив – керемиди от бетон, продуктови изисквания
EN 491 Покрив – керемиди от бетон, контролни действия
НОРМА B 2219 – дейности по покриване,договорни норми на завода
НОРМА B 4013 – натрупвания от сняг и лед
НОРМА B 4014 – статични влияния на вятъра
НОРМА B 5300 – изисквания за прозорци и контрол на пригодността

На какви условия трябва да издържа покрива?

 • Жега (до + 70° C)
 • Студ (до – 30° C)
 • Натиск на вятъра (до 180 Km/h)
 • Натрупване на сняг и лед (до 1200 Kg/m²)
 • Градушка
 • Огън
 • Шумоизолация

Колко години гаранция имам на покрива Брамак?

За всички модели керемиди Брамак дава 30 годишна писмена гаранция. Без да се взема под внимание колко години керемидите са били на покрива, Брамак ги заменя с нови при настъпване на някой от изброените събития в гаранцията. Тук може да изтеглите бланката за 30 годишната гаранция.

Как изглежда типичната покривна конструкция?

Дъсчената обшивка се прави върху покривните ребра, след което се поставя подпокривното фолио (напр. Bramac Universal). Върху подпокривното фолио се поставят контралетвите с напречен разрез от минимум 5/5 см.

Каква система за снегозадържане е необходима?

Основно Брамак препоръчва защита за снегозадържане на цялата покривна площ, тъй като снегът почва да се свлича от горната част на покрива. Затова системата за снегозадържане се препоръчва да се монтира в долната част, където тежестта на снега е малка.

Решетката за снегозадържане е препоръчително да се съчетае със снегозадържащи керемиди.

Броят и разпределението на снегозадържащите керемиди и снегозадържащите куки зависи от тежестта на снега и съответния регион.