Skip to content

Подготовка за покриване на покрива

Чеклист

 • Ако височината на покрива е по-голяма от 3м трябва да се предвиди осигуряване срещу падане от покрива посредством:осигурителни въжета, скеле с обезопастилни мрежи и защитни отвори в покрива
 • По-голям ли е наклонът на покрива от 22 градуса, керемидите се полагат направо върху летвите, без да се изгражда подпокрив
 • Предвижда ли се разширение на тавански етаж е необходим подпокрив с дъсчена обшивка
 • По-малък ли е наклонът на покрива от 22 градуса е необходим подпокрив
 • Намира ли се обектът в област с интензивни снеговалежи е необходим подпокрив с/без дъсчена обшивка
 • Трябва ли да се осигури защита от прах, сажди и сняг е необходим подпокрив с/без дъсчена обшивка
 • Необходима ли е защита от свличане на снежни маси, обхвата на снегозадържане зависи от наклона на покрива, нормата на натоварване и строителните предписания
 • Трябва ли да се предвиди защита срещу бури, контурите на ската и укрепването по повърхността трябва да отговарят на европейска норма B1991, 1-4 -ЕВРОКОД 1 – ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ НОСЕЩИ ЧАСТИ
 • Гарантира ли конструкцията функциониращ студен покрив, следва да се предвидят входящи и изходящи отвори за вентилация на подпокривното пространство

Професионални съвети от Брамак

 • Безопасност на работа: За всички видове труд върху покрива важат действащите закони и норми за безопасност на труда
 • Придвижване по покрива: Брамак керемидите отговарят на всички изисквания за придвижване по покрива. Вентилиращите и снегозадържащите керемиди не трябва да се използват като помощни средства за придвижване по покрива. Препоръчваме използването на система от стъпала за придвижване по покрива
 • Структура на повърхността-опасност от свличане/подхлъзване: Гладките повърхности, особено в мокро състояние предразполагат към подхлъзване. Препоръчваме използването на обезопасителна кука.
 • Мокро рязане: Препоръчват се режещи машини на маса с диамантен диск. Те позволяват бърза работа без образуване на прах. За да се избегне формирането на ивици, жилки по керемидата, тя трябва да бъде почистена с вода. Прахът от рязането, който попада върх, мократа повърхност трябва веднага да се отстрани, тъй като по-късно вече е много трудно да се направи.
 • Сухо рязане: Само с прахоулавящо устройство.
 • Депониране на отпадъци след работа: Установено е, че отпадъците от керемиди на строителната площадка се оценяват еднозначно като строителен отпадък и трябва да се депонират като такъв.
 • Сигурност при бури: Зоните около ръбовете трябва да се предпазят допълнително. В зависимост от опасностите от бури, респ. наклона на покрива, е най-добре керемидите да се закрепват по цялата площ със скоби против бури или гвоздеи/винтове.
 • Защита от навяващ сняг: за целта най-доброто решение са подпокривните фолиа на БРАМАК
 • Предпазване от свличане на сняг: Отпимална сигурност се гарантира чрез правилно разпределение на снегозадържащите керемиди по цялата повърхност на покрива. Едновременно с високата функционалност се постига и оптически по-добра визия на обекта. Снегозадържащите керемиди сами по себе си са в пълна хармония с покривната повърхност.
 • Изграждане на тавански етаж: Преустройва ли се таванкото помещение задължително трябва да се предвиди изграждане на подпокривното пространство /полагане на фолио/.
 • Защита от пожар: Керемидите спадат към категорията на негорящите строителни материали от клас А1.
 • Долна конструкция: Колкото по-стабилна е долната конструкция на покрива /летви и дъсчена обшивка/, толкова по-лесно е укрепването на керемидите с гвоздеи и винтове. Подпокривното пространство трябва да винаги да се изгражда с допълнителна защита от навлизане на дъждовна вода. Елементите за проветряване, като например прозорците, комините, отдушниците и т.н. са също така връзка към подпокривното пространство за допълнителна сигурност от проникване на дъждовна вода. Трябва да се внимава за запазване студената функция на покрива.